TH | EN

ลงทะเบียนสำหรับเครื่องเสียง

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน Online ภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ) โดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลในใบรับประกันที่ได้ จากร้านค้า นำมากรอกในช่องได้เลยครับ

รายการที่ 1

หมวดหมู่สินค้า*                    ตราสินค้า       

หมายเลขเครื่อง*       

รุ่น*           

* กรุณาแนบรูปถ่ายใบเสร็จชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านต้องการลงทะเบียน (jpg, jpeg, gif, png )

ข้อมูลลูกค้า

 

ชื่อ-นามสกุล*       

โทรศัพท์*       

อีเมล์*       

รหัสไปรษณีย์       

จังหวัด       

ซื้อจากร้านค้า

 

ชื่อร้านค้า*       

วันที่ซื้อ       วัน                   เดือน                       ปี*       

 

ส่ง